Mgr. Anna Majdanová PhD.
(rod. Škrabáková)

klinický logopéd, odborný garant, konateľ

Kvalifikácia

2012: Ukončenie doktorandského štúdia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia

2009: Špecializačná skúška z odboru Klinická logopédia, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2006: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2000 - 2005: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia, cena rektora za diplomovú prácu

Priebeh doterajšej praxe

od 2012: Logopédia Nitra, s.r.o., klinický logopéd, odborný garant, plný úväzok

2010 - 2012: Mgr. Anna Škrabáková - Ambulancia klinickej logopédie, klinický logopéd, plný úväzok

2009 - 2012: Katedra klinickej logopédie, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, člen a vedúci pedagogického útvaru, čiastočný úväzok

2005 - 2010: Ambulancia klinickej logopédie v Skalici, klinický logopéd, plný úväzok

Odborné aktivity

Čestné uznanie Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov za rozvoj odboru klinická logopédia (máj 2013 – 20. Výročie existencie odboru klinická logopédia)

Lektor kurzu Predikcia a prevencia incipientnej zajakavosti pri vývinovej dysfluencii pre Lekársku fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

Lektor kurzu Chronická zajakavosť pre Asociáciu klinických logopédov, Praha

Lechta, V. a kol.: Zajakavosť – integratívny prístup. Diagnostika. Bratislava, Liečreh Gúth 2006, ISBN: 80-88932-21-1 (spolupráca na projekte)

Odborno-metodická a publikačná činnosť pre vydavateľstvo Montanex, Ostrava (Abeceda - poznávanie písmen, Rozlišovanie slabík)

Prednášková činnosť (viac...)

Publikačná činnosť (viac...)

Ďalšie a kontinuálne vzdelávanie (viac...)

Logopédia Nitra s.r.o.
Novomeského 2, Nitra, Slovakia

Logopédia Nitra s.r.o © Copyright 2022. Všetky práva vyhradené.