Mgr. Frederika Mária Eršeková
(rod. Kupcová)

logopéd

Kvalifikácia

od 2021: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2016 – 2021: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia, akademická pochvala rektora za študijné výsledky

Priebeh doterajšej praxe

od 2021: Logopédia Nitra s.r.o., logopéd, plný úväzok

2019 – 2020: Mária Repková – Súkromná MŠ Veselý vláčik, Rusovce, Bratislava, vedenie skupinových logopedických cvičení

Odborné aktivity

ERŠEKOVÁ, F. M. – KAPALKOVÁ, S. 2021. Interaktívne čítanie ako spôsob nepriamej terapie komunikačných schopností detí s rizikovým vývinom reči. In Logopaedica : recenzovaný vedecký časopis, Bratislava : Slovenská asociácia logopédov a MABAG s.r.o., roč. 23, 2021, č. 2. s. 10-18. ISSN 2453-8450

september – december 2021: SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava: vytvorenie a vedenie edukačného kurzu Interaktívne čítanie pre rodičov ako súčasť výskumu k diplomovej práci s názvom Stimulácia komunikácie rizikových detí prostredníctvom interaktívneho čítania rodičov s deťmi, pod vedením doc. Svetlany Kapalkovej, PhD.

máj – jún 2019: testovanie detí diagnostickou batériou MABEL, výskum Katedry logopédie PdF UK (Mikulajová – Zubáková Peregrinová), zber noriem u intaktných detí v 1. a 2. ročníku ZŠ k hodnoteniu dyslexie

Ďalšie vzdelávanie

04. - 08.10.2021: Kurz 1/1043 - príprava na výkon práce v zdravotníctve, organizátor: Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

15.12.2020: Čítanie ako forma budovania vzťahu, online webinár, organizátor: V lavici s.r.o., lektor: Mgr. Veronika Kalinová

03.12.2020: Autizmus: celospoločenská výzva, organizátor: Mensa Slovensko, prednášajúci: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

18. - 19.10.2019: Konferencia Neurogénne poruchy komunikácie, XIII. ročník, Bratislava, organizátor: Slovenská asociácia logopédov, Katedra logopédie PdF UK

20. - 21.4.2017: Moderné AAK pomôcky a ich využitie v praxi, Workshop, Bratislava, organizátor: Špeciálne pomôcky ADROS s.r.o, Lektor: Ing. A. Rojníková

Logopédia Nitra s.r.o.
Novomeského 2, Nitra, Slovakia

Logopédia Nitra s.r.o © Copyright 2022. Všetky práva vyhradené.